14. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

14. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

• Bildiri Özetleri
- Önsöz
- Kurullar
- Bildiri Özetleri Konuları
- Bildiri Listesi
- Sözel Bildiriler
- Poster Bildiriler
- Yazar Dizini

• Konuşmacı Metinleri

1. GÜN
- TRALI Güncelleme: Risk Faktörleri, Önleyici Yaklaşımlar ve Tedavi
- Trombosit Alloimmunizasyonu Yönetimi
- Soğukta Depolanmış Aferez Trombosit Süspansiyonu: Gerçekten Fark Var Mı?
- Hematolojik Malinitelerde Transfüzyon Yönetimi
- GvHD Tedavisinde Fotoferez: 5N1K
- ASFA-2019 Ne getirdi?: Hematoloji
- ASFA-2019 Ne getirdi?: Hematoloji Dışı

2. GÜN
- Etki Mekanizması, Endikasyonları ve Komplikasyonlar
- Teknik Özellikler ve Yeni Uygulamalar
- Hücresel Tedavinin Mutfağı: 5N1K
- Multiple Miyelomda Hücresel Tedavinin Yeri
- Lenfomada Hücresel Tedavinin Yeri
- Hücresel Tedavide Yan Etki Yönetimi (Maliyet Dahil)
- Ph+ ALL: İlk Tam Remisyonda Allo-HKHN’nin Halen Şart Mı ?
- Haploidantik HKH' nde GvHD Proflakaiai: Çin Tarzı ? Amerikan Tarzı?
- Allo-HKHN’nde Ürün Seçimi: Dondurulmuş ? Taze ?
- Akut Lösemide MRD: 5N1K
- TMA OLGULARINA TANISAL YAKLAŞIM ve YENİLİKÇİ TEDAVİLER: 2019
- G-CSF/Kemomobilizasyon Sonrası
- Preemtif

AFEREZ KULLANICI EĞİTİM PROGRAMI
- Kanın Fizyolojisi ve Aferez Çalışma Prensipleri
- Kök Hücre Mobilizasyonu
- Kök Hücre Matematiği
- Kök Hücre Toplama Yöntemleri
- ABO Uyumsuzluğu ve Ürün Manipülasyon İşlemleri
- Kök Hücre Kriyoprezervasyonu
- Trombosit Aferezi İçin Donör Kriterleri
- Trombosit Deplesyonu
- Granülosit; Donör Hazırlığı ve Aferezi
- Terapötik Lokoferez
- Eritrosit Exchange ve Deplesyonu
- Lipid Aferezi
- Fotoferez ve Uygulama Alanları
- Plazmaferez Endikasyonları
- Plazmaferez Yöntemleri ve Replasman Sıvıları
- Aferez Standartları ve Kalite Yönetimi