12. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

12. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

• Bildiri Özetleri
- Önsöz
- Kurullar
- Bildiri Özetleri Konuları
- Bildiri Listesi
- Sözel Bildiriler
- Poster Bildiriler
- Yazar Dizini

• Konuşmacı Metinleri
- Aferezin Alfabesi: ABC
- Aferez Cihazları Fark Yaratıyor mu?
- Aferez Komplikasyonları ve Yönetimi
- Anca İlişkili Hızlı İlerleyen Glomerulonefrit-Goodpasture S.
- Nörolojik Acillerde Terapötik Aferez
- Katastrofik Antifosfolipid Sendromunda Terapötik Aferez
- TMA Terminolojisi
- Gebelik İlişkili TMA
- Kompleman İlişkili TMA Olgularında Terapötik Aferezin Yeri
- Maliyet Etkin Kök Hücre Mobilizasyonu Stratejileri: Basamaklı? Risk Temelli? Tam Zamanında?
- Engrafman Yetmezliğinin Proflaksi ve Tedavisinde Mezankimal Kök Hücre
- Haploidantik Kök Hücre Naklinde T Hücre Deplesyonu: İn Vivo? İn Vitro?
- AML’de DLI Uygulamaları: Terapotik? Profiilaktik?
- Pediatride Fotoferez
- Pediatride Lipid Aferezi
- Pediatride Plazma Değişimi: Kime? Nasıl? Sonuçlar?I
- Hematolog Bakış Açısıyla Hemovijilansın Transfüzyon Güvenliğini Artırmada Rolü
- Taco ve Tralı
- Havuz ve Aferez Trombositlerinde Karşılaştırmalı Etkililik ve Güvenlik
- Tüm Kan Ürünlerinde Lökosit Azaltma Standart Olmalı mı?
- Hematolojide Artan İlaç Maliyetleri: Biyobenzerler Çözüm mü?