11. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

11. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ

• Bildiri Özetleri
- Önsöz
- Kurullar
- Bildiri Özetleri Konuları
- Bildiri Listesi
- Sözel Bildiriler
- Poster Bildiriler
- Yazar Dizini

• Konuşmacı Metinleri
- Aferezin Teknik Prensipleri
- Aferezde Kalite Ölçütleri: JACIE
- Sağlıklı Vericilerde G-CSF Kullanımı Gerçekten Masum mu?
- Böbrek Naklinde Aferez Uygulamaları
- Transplant Böbrekte HSGS Yönetimi
- Transfüzyon İlişkili Reaksiyonlar: 5N1K
- ABO Uyumsuz Karaciğer Naklinde Aferez
- Kafalar Halen Karışık: TTP? HÜS? aHÜS?
- ALL: Hangisini Tercih Edelim ? (HKHN? Pediatrik Protokoller ?)
- AML: 3+7 Halen Standart mı?
- Mm’da İdame Tedavisi (Kime, Hangi Ajanla, Ne Süreyle?)
- Lenfoproliferatif Hastalıklar
- AML/MDS/MPN
- Lipid Aferezinde Endikasyonlar - Endokrin
- Pediatrik Hematoonkolojide Transfüzyon Yönetimi
- Pediatride Granülosit Transfüzyonu
- Pediatride PKH Mobilizasyonu Yönetimi
- DLBCL: R-CHOP Tüm Hastalarda Standart mı?
- MCL: Halen Otolog HKHN Gerekli mi?
- KLL: Allo-HKHN Devri Kapandı mı?
- ASFA/ASFP New Qualification In Apheresis Projesi
- HKHN: ECP Endikasyonlar
- Yeni Endikasyon Listesi
- Steroid Dirençli aGvHD Tedavisinde Başarılı mıyız?
- GvHD ile GVL Arasında Denge Mümkün Mü?
- Engrafman Yetmezliği: Nedenleri, Sonuçları, Tedavisi
- TÜRKÖK Projesinde Son Durum
- Spectra Optia® Aferez Sistemi ile Yapılan İşlemler ve Sık Sorulan Sorular
- Fresenius + Baxter
- Fresenius + Baxter Cihazları İle İlgili Kullanıcı Sorunları
- Aferezde Temel Prensipler ve Hesaplamalar
- Aferezde Kullanılan Antikoagülanlar ve Yan Etkileri
- JACİE Standartlarına Göre Periferik Kök Hücre Vericilerinde Donör Olma Kriterleri
- Periferik Kök Hücrede FLOW Sitometri Yöntemleri
- PKHT Toplama İşleminin Olmazsa Olmazları
- Kriyoprezervasyon (Uygulamalı Anlatım)
- Periferik Kök Hücrelerde Manüplasyon İşlemleri
- Periferik Kök Hücre Saklama, Eritme ve İnfüzyon İşlemleri
- Terapötik Plazmaferez ve Sık Karşılaşılan Sorunlar
- Terapötik Eritrosit Aferezi ve Eritrosit Azaltım İşlemleri
- Lökositozda Aferez ve İşlem Sıklığı
- Pediatride Terapötik Aferez ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Granülosit ve Terapötik Trombosit Aferezi
- Trombosit Donör Olma Kriterleri ve Aferezi
- Donör Lenfosit İnfüzyonu (Dlİ) Toplama, Hesaplama, Saklama, İnfüzyon
- Fot oferez Teknikleri
- LDL Aferezi Yöntemleri (Filtrasyon+İmmünoadsorbsiyon)
- Terapötik Aferezde Acil İşlemler
- Güncel Aferez Uygulamaları
- Tek Kullanımlık ve Çok Kullanımlık Kolonların Avantaj ve Dezavantajları
- Aferezde Kayıt Sistemi Neden Önemli
- GvHD ile GVL Arasında Denge Mümkün Mü?
- Uzmanı İle Tartış Aferez İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar
- Aferez Rehberi ve Endikasyonlar
- Aferez Teknik Personel Eğitimi ve Yasal Sorumluluklar
- Aferezde Kalite Sistemleri - Terminal Dönem Kanser Hastası ile İletişim
- Ölüme Manevi ve Psikolojik Yaklaşım
- Hastayı Güçlendirmek İçin Bakım Vericiyi Anlamak
- Kök Hücre Naklinde Başarı Faktörleri
- Kök Hücre Nakli: Tanı ve Takipte Laboratuvar
- Transfüzyon İlişkili Reaksiyonlar: 5N1K
- Kök Hücre Naklinde İnfeksiyon Etkenleri
- Kök Hücre Naklinde Viral Enfeksiyonlar
- Kök Hücre Naklinde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar
- Kök Hücre Naklinde Beslenme Yönetimi